english česky
Menu

Závěry

Koronavirus SARS-CoV-2 "Koroňáček"

Vliv Faktoru X na průběh epidemie

Je velmi zajímavé pokusit se rekonstruovat průběh epidemie nejenom z počtu nových nákaz, ale také z počtu nových hospitalizací. Křivku nových hospitalizací lze vcelku dobře vypočítat z křivky všech hospitalizací, křivky propuštění z nemocnice a křivky úmrtí. U těch úmrtí bychom tedy striktně vzato potřebovali počty úmrtí v nemocnicích, které nejsou k dispozici, ale tuto hodnotu lze vcelku dobře odhadnout křivkou všech úmrtí. Lze předpokládat, že převážná většina úmrtí na Covid-19 nastala v nemocnicích, zatímco pouze marginální množství úmrtí nastává mimo nemocnice. Rekonstruovaná křivka počtu nových hospitalizací vypadá takto:

Na základě této křivky nových hospitalizací lze potom také odhadovat reprodukční číslo, v zásadě podle stejného algoritmu, kterým se stanovuje reprodukční číslo podle křivky nových případů. Lze očekávat, že reprodukční čísla vypočítaná těmito dvěma metodami mohou být vůči sobě v časovém posunu, ale teoreticky by si co do velikosti měla odpovídat. V praxi obě reprodukční čísla vypadají takto:

Jak lze z grafu pozorovat, obě reprodukční čísla si více méně odpovídají. Lze pozorovat proměnlivý časový posun mezi oběma reprodukčními čísly. Proměnlivost, lze přisoudit zpoždění při testování, které na konci října 2020 dosahuje takových hodnot, že hospitalizace už v zásadě nemají žádné zpoždění za novými případy. Přitom, že si obě dvě reprodukční čísla odpovídají znamená, že procedura testování nových případů má stále vcelku dobrou vypovídací hodnotu. Možná je zbytečná, neboť by šla nahradit výpočtem z hospitalizací, ale funguje.

Ještě zajímavější je ovšem fakt, že na přelomu září a října 2020 dochází k signifikantnímu poklesu reprodukčního čísla viru, aby v druhém říjnovém týdnu reprodukční číslo zase vystoupalo na mnohem vyšší hodnoty. K tomuto poskoku přitom dochází u obou reprodukčních čísel. Tento poskok přitom nelze vysvětlit ani vládními opatřeními, ani chováním lidu. Nelze si totiž představit, že by míra zodpovědnosti lidu vůči epidemii a svým spoluobčanům byla takto kolísavá. Lze tedy říci, že na přelomu září a října zde působil tajemný Faktor X, který dočasně snížil reprodukční číslo viru nejméně o 0.33, což je při celkovém reprodukčním čísle 1.5 - 1.6 více než 20%.

Lze se pouze domnívat, co je oním záhadným Faktorem X. Lze uvažovat o vlivu počasí (v takovém případě ale nějaké jeho velmi nestandardní složky), možná vlivu nějaké psychosociální zákonitosti, kterou si ale jako lidé neuvědomujeme, a která může například ovlivňovat zásadním způsobem lidskou imunitu. Tak nebo onak, je potřeba počítat s tím, že poměrně zásadní vliv na šíření epidemie mají faktory, o kterých jako lidstvo vůbec nic nevíme.

SARS-CoV-2
Cached sources: Dynamic sources: testing page